Algemene gedragregels

1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters en andere gasten.

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade.

4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek kantinereglement opgesteld, waaraan ieder die hiervan gebruik maakt zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van verpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

5. Er geldt een rookverbod binnen in ruimten en op het veld.

6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaatregel n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door KNVB opgelegde boetes en/of administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

7. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren als deze de regels overtreedt.

8. Een verenigingslid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het (jeugd)bestuur.

9. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/wedstrijd het door hem/haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten en dit in samenspraak met de begeleider schoon te maken cq te houden.

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag, zoals vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels, moet zich verantwoorden voor het (jeugd)bestuur.

 

De gedragregels voor de spelers van vv Hedel

11. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.

12. Rookverbod binnen in ruimten en op het veld voor een ieder.

13. Geen alcohol op en rond het veld of in de kleedkamers.

14. Drugs zijn uit den boze. Hieronder wordt ook verstaan het handelen erin.

15. Op het sportpark wordt niet gespeeld om geld.

16. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

17. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.

18. Je beledigt niemand. Pesten is bij onze vereniging uit den boze.

19. Je hebt respect voor de tegenstander.

20. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

21. Je vernedert niemand in woord of gebaar.

22. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.

23. Je accepteert de leiders/trainers van je team en van het bestuur.

24. Je bent zuinig op spullen van de vereniging.

25. Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze schoon achter. Je neemt geen niet-leden mee in de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden.

26. Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden.

27. Meld je tijdig af als je een keer bent verhinderd.

28. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.

29. Je loopt niet weg voor een klusje.

30. We praten met elkaar en niet over elkaar.

31. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.

32. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.

33. Openheid en eerlijkheid staan voorop.

34. Naleving van de verenigingsregels.

35. Trainingspakken, jassen en overige kleding van de vereniging worden alleen gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is dus uitdrukkelijk verboden deze in privétijd te dragen.

36. Na afloop van het seizoen (of lidmaatschap) dient de door de vereniging ter beschikking gestelde kleding in goede staat te worden ingeleverd binnnen de afgesproken termijn.

37. Het is voor zowel leden als niet-leden verboden om buiten openingstijden, anders dan voor vergaderingen e.d., op het sportpark aanwezig te zijn. Hier wordt verwezen naar de geplaatste bordjes op het toegangshek (art 461 W.v.Sr.).

38. Na de trainingen en wedstrijden dient ieder kind terug te gaan naar de kleedkamer en wordt er gezamelijk gedoucht.

39. De tas met kleding blijft compleet en wordt middels een door de trainer of leider opgesteld wasschema door één van de ouders mee naar huis genomen om te wassen.

40. Indien een team naar uitwedstrijden gaat dienen de ouders gehoor te geven aan het verzoek van de trainer of leider om mee te rijden naar deze wedstrijd. De trainer of leider zal hiervoor een schema opstellen. Indien je op deze data niet kunt regel je zelf dat iemand anders rijdt.

41. De ouders en andere familieleden blijven achter de boarding staan. Dit om te voorkomen dat de pupillen worden afgeleid. Zo kan de trainer en leider zijn team het beste coachen.

 

De gedragregels voor de ouders en verzorgers van de spelers

42. Forceer uw kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan de voetbalsport.

43. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor de uwe.

44. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

45. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belanrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd zonder onnodige teleurstelingen.

46. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman of sportvrouw. Maak uw kind of andere kinderen nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout maakt of een wedstrijd heeft verloren. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudiseer voor goed spel van beide teams.

 

Sancties

Het bestuur is krachtens artikel 8 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

1. Berisping cq waarschuwingsbrief.

2. Opleggen van een taakstraf.

3. Uitsluiting van trainingen en wedstrijden.

4. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten.

5. Ontzegging toegang tot het sportpark.

6. Royement.